Polityka prtwatności

Polityka prywatności Strony Internetowej

WWW.FGCLINIC.PL

I Słownik pojęć:

Pojawiające się w niniejszym dokumencie sformułowania każdorazowo oznaczają:

 1. STRONA INTERNETOWA – strona internetowa dostępna pod adresem: www.fgclinic.pl, należąca do przedsiębiorstwa: FEEL GOOD Sp. z o.o.
 2. Polityka prywatności – niniejszy dokument odnoszący się do strony www.fgclinic.pl,
 3. Zasady Korzystania ze Strony Internetowej – zasady korzystania ze strony internetowej www.fgclinic.pl
 4. Użytkownik – niezarejestrowani użytkownicy Strony Internetowej.
 5. Administrator – Administrator danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.), którym jest spółka FEEL GOOD Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 6. Ustawa – Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.)
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

II Postanowienia wstępne

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (dalej zwaną: Ustawą) jest spółka FEEL GOOD Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby adres do korespondencji: ul. Zbąszyńska 7/3, 60 – 359 Poznań), KRS: 0000692553, NIP: 7792469703, REGON: 368116080, biuro@fgclinic.pl ,numer telefonu: 882 652 890 lub 882 652 894 (dalej zwana: Administratorem):

 1. Zbierane przy pomocy Strony Internetowej dane przetwarzane są zgodnie z Ustawą
  i Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administrator zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności przy ochronie danych osobowych zbieranych przy pomocy Strony Internetowej. Zbieranie
  i przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

III Cel zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe zbierane od Użytkowników każdorazowo przetwarzane są tylko
  i wyłącznie w celu realizacji działania podjętego przez Użytkownika (np. kontakt, realizacja usługi).
 2. Dane w ramach Strony Internetowej mogą być zbierane w celu:
 • Marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora.

IV Odbiorcy danych osobowych

 1. Odbiorcami danych osobowych zbieranych przy pomocy Strony Internetowej mogą być:
  1. w przypadku Użytkowników kontaktujących się przy pomocy Strony Internetowej:

– Wykonawcy usług – podmioty, którym powierzone zostają dane w celu realizacji usługi Administratora.

V Zakres zbieranych danych osobowych

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników:

 • Imię i nazwisko;
 • Numer telefonu;
 • Adres poczty elektronicznej;

Udostępnienie powyższych danych przez Użytkownika może być konieczne do realizacji umowy o świadczenie usług elektronicznych. W każdym przypadku zakres zbieranych danych określony jest na stronie Strony Internetowej lub w Zasadach Korzystania ze Strony Internetowej.

VI Polityka stosowanych plików Cookies

 1. Pliki Cookies (tzw. ciasteczka), to pliki tekstowe, które wysyłane są przez serwer, po wejściu na określoną stronę i zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Więcej na temat plików Cookies można znaleźć między innymi na stronie: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
 2. W ramach Strony Internetowej Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies w celach:
 • Informacji na temat utrzymania sesji, czyli jednorazowego uruchomienia Strony Internetowej na urządzeniu Użytkownika.
 • Prowadzenia statystyk ruchu i sposobów korzystania ze Strony Internetowej.
 • Zapisu informacji uzyskanych z wypełnienia formularzy dostępnych na Stronie Internetowej.
 • Przedstawiania spersonalizowanych ofert reklamowych w wyszukiwarce internetowej.
 1. Warunki korzystania i zapisu plików Cookies mogą zostać określone przez użytkownika.
  W większości przeglądarek internetowych akceptacja zapisu plików Cookies następuje automatycznie. Użytkownik może jednak ograniczyć ich zapis (czasowo lub ilościowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisu plików Cookies. W takim wypadku część
  z funkcjonalności Serwisu może zostać ograniczona lub całkowicie wyłączona.
 2. Zgoda na zapis plików Cookies zostaje domyślnie wyrażona przez brak systemowych ograniczeń w ich zapisie przez przeglądarkę internetową. Jeśli użytkownik nie zgadza się na zapis plików Cookies na swoim urządzeniu powinien zmienić odpowiednie ustawienia przeglądarki.

Szczegóły ograniczania zapisu plików Cookies oraz ich usuwania dostępne są w instrukcjach lub działach pomocy każdej przeglądarki. Informacje na ten temat dla najpopularniejszych wyszukiwarek uzyskać można po poniższymi linkami:

 

 • w przeglądarce Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647

 

 • w przeglądarce Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 

 • w przęglądarce Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/278835

 

 • w przeglądarce Opera

http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/Cookies.html

 

 • w przeglądarce Safari

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=pl_PL

 

 1. W ramach Strony Internetowej przetwarzane mogą być również anonimowe dane zapisywane w plikach Cookies, związane z eksploatacją Strony Internetowej (np. adres IP, domena, rodzaj przeglądarki), służące do tworzenia statystyk dodatkowych, pomocnych przy prowadzeniu Strony Internetowej. Dane te nie mają charakteru osobowego (jako dane zbiorcze i anonimowe, nieprzekazywane podmiotom trzecim).

VII Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. W każdym wypadku podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych wypadkach jest konieczne do skutecznego zawarcia umowy lub realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

W takim wypadku niepodanie danych przez użytkownika skutkuje brakiem możliwości zawarcia wymienionych umów.

 1. Za podstawę do przetwarzania danych osobowych Użytkownika przyjmuje się konieczność zawarcia i realizacji umowy, której Użytkownik jest stroną lub podjęcie na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
 2. Przy przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego produktów własnych lub usług Administratora podstawę stanowi:

 

 1. Uprzednia zgoda Użytkownika

lub:

 1. Wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.

 

 1. W wypadku przetwarzania danych w celu innym, niż wymienione w niniejszym dokumencie, podstawę zawsze stanowi uprzednia zgoda Użytkownika.

 

VIII Prawo Użytkownika do sprawdzenia, dostępu i poprawiania danych osobowych zbieranych

 1. W każdym wypadku Użytkownik ma prawo do dostępu i poprawienia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.
 2. W szczególności Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą w zakresie:
 3. Żądania uzupełnienia danych
 4. Uaktualnienia danych
 5. Czasowego lub całkowitego wstrzymania przetwarzania danych
 6. Poprawienia danych osobowych
 7. Usunięcia danych osobowych, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały pozyskane z naruszeniem odpowiednich przepisów prawa, a zwłaszcza Ustawy.
 8. Prawo do usunięcia danych przysługuje Użytkownikowi również kiedy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane.
 9. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego produktów własnych lub usług Administratora, zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie. W szczególności osoba, której dane dotyczą może również:
 • Złożyć pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację.
 • Wnieść sprzeciw przeciw przetwarzaniu jej danych.
 1. Kontakt z Administratorem w celu realizacji powyższych uprawnień może odbyć się przez przesłanie odpowiedniej wiadomości pisemnie, pocztą na adres:

FEEL GOOD Sp. z o. o. ul. Zbąszyńska 7/3, 60 – 359 Poznań

lub biuro@fgclinic.pl

IX Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne, organizacyjne i systemowe zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub ich zniszczeniem.