Regulamin

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ FGCLINIC.PL

I OBJAŚNIENIE POJĘĆ

ADRES ELEKTRONICZNY – system teleinformatyczny umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

INFORMACJA HANDLOWA – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy.

FORMULARZ KONTAKTOWY- usługa Elektroniczna, formularz dostępny na stronie Stronie Internetowej, dzięki któremu Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą, w szczególności poprzez złożenie zapytania.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna świadczona drogą elektroniczną, polegająca na automatycznym wysyłaniu do Usługobiorców Informacji Handlowych własnych usług, zamieszczonych na Stronie Internetowej, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

SIEDZIBA – siedziba przedsiębiorcy lub siedziba oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wykonującego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

STRONA INTERNETOWA – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem:wwwfgclinic.pl

SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.2));

ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

USŁUGODAWCA – – spółka FEEL GOOD Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby adres do korespondencji: ul. Zbąszyńska 7/3, 60 – 359 Poznań) , wpisana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000692553, NIP: 7792469703, REGON: 368116080, wysokość kapitału zakładowego: 20 000,00 zł, adres poczty elektronicznej: biuro@fgclinic.pl, numer telefonu: 882 652 890 lub 882 652 894;

USŁUGOBIORCA – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną;

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ – zasady korzystania ze strony internetowej www.fgclinic.pl

Spółka FELL GOOD Sp. z o.o. promująca swoje usługi za pośrednictwem Strony Internetowej dostępnej pod adresem www.fgclinic.pl dokłada wszelkich starań aby Klienci czuli się komfortowo i profesjonalnie, a oferowane usługi przedstawione były w sposób przejrzysty i zrozumiały. Strona Internetowa działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy e-commerce w przedmiocie jakości usług.

Postanowienia zawarte w Zasadach Korzystania ze Strony Internetowej nie ograniczają praw przysługujących na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku powstania ewentualnej niezgodności postanowień Zasad Korzystania ze Strony Internetowej z przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

II USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Strony Internetowej następujące Usługi Elektroniczne:
  1. Formularz Kontaktowy;
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Internetowej oraz świadczenia usługi Newsletter, zawarte są na czas nieoznaczony.
 4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zapytania poprzez Formularz Kontaktowy, zawierana jest na czas oznaczony i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania albo zaprzestania składania zapytania przez Usługobiorcę.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 10 z włączoną obsługą języka Javascript i Cookies, Chrome w wersji 34 z włączoną obsługą języka Javascript i Cookies, Firefox w wersji 28 z włączoną obsługą języka Javascript i Cookie, minimalna rozdzielczość ekranu 480×800 pikseli.
 6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Strony Internetowej poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: biuro@fgclinic.pl , pisemnie na adres: spółka FEEL GOOD Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 7/3, 60 – 359 Poznań bądź za pośrednictwem Formularza Kontaktowego. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 8. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fgclinic.pl.,  pisemnie na adres: spółka FEEL GOOD Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 7/3, 60 – 359 Poznań bądź za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
 9. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres
  e-mail lub w inny, uzgodniony przez strony sposób.
 10. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Zasady Korzystania ze Strony Internetowej, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
 11. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
 12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.
 13. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu konsumentem stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

 

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian Zasad Korzystania ze Strony Internetowej z znaczących przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa – jedynie w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszych Zasad Korzystania ze Strony Internetowej.
 2. Zmiana treści niniejszych Zasad Korzystania ze Strony Internetowej może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcę, nie będącym Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Usługodawcą w następujący sposób:
  1. telefonicznie: 882 652 890 lub 882 652 894 w dni robocze od poniedziałku do niedzieli przez całą dobę.
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@fgclinic.pl , bądź pisemnie na adres:
  3. pisemnie na adres: spółka FEEL GOOD Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 7/3, 60 – 359 Poznań.
 5. Nazwa Strony Internetowej oraz wszelkie materiały na niej się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela strony jest zabronione.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2017 r.